CEL OPERACJI


Opracowanie innowacyjnej technologii żywienia loch rasy puławskiej, będącej połączeniem systemu żywienia na mokro bazującego na krajowych roślinach białkowych z kiszonymi paszami z traw. Planowane są badania naukowe, które obejmą analizę bazy paszowej i opracowanie sposobu żywienia loch puławskich optymalnie do zapotrzebowania. Oceniony będzie wpływ tego żywienia na lochy i potomstwo. Oczekiwanym rezultatem będzie zwiększenie skali wykorzystania pasz własnych i lokalnych jako metody ograniczenia kosztów produkcji świń oraz wzmocnienie funkcjonowania gospodarstwa w cyklu zamkniętym.

GŁÓWNE REZULTATY OPERACJI


Adresatem wyników operacji będą gospodarstwa prowadzące chów świń, szczególnie w cyklu zamkniętym. Oczekuje się, że wyniki operacji przyczynią się do poprawy efektywności ekonomicznej gospodarstw, ułatwiania restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku, a także zróżnicowania produkcji rolnej. Poprawa konkurencyjności producentów świń jest możliwa poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym, zwiększenie bioróżnorodności zarówno roślin uprawnych jak i ras świń, krótsze łańcuchy dostaw, systemy jakości i promocję na rynkach lokalnych. W ramach operacji opracowana zostanie udoskonalona technologia żywienia loch rasy Puławskiej, będąca połączeniem systemu żywienia na mokro z wykorzystaniem lokalnych roślin białkowych oraz kiszonych traw. Technologia ta będzie elementem implementacji założeń Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w gospodarstwie hodowlanym, umożliwi racjonalne zarządzanie produkcją świń poprzez efektywne wykorzystywanie lokalnych surowców, ograniczenie kosztów żywienia, uniezależnienie od pasz importowanych, zwiększenie bioróżnorodność roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich oraz dywersyfikację działalności rolniczej.

SKŁAD GRUPY OPERACYJNEJ


  • Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, 31-047 Kraków, ul. Sarego 2
  • Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Spółka z o.o. w Chodeczku (OHZZ), Chodeczek, 87-860 Chodecz,
  • Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice,
  • TechnoSfera Iman de Zwarte, Gronów 36, 69-220 Ośno Lubuskie

KIEROWNIK PROJEKTU


Prof. dr hab. Małgorzata Świątkiewicz
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

NUMER UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY


00043.DDD.6509.00073.2022.06

CAŁKOWITY BUDŻET OPERACJI


2 990 703,94 zł

KWOTA POMOCY


2 098 774,55 zł

LOKALIZACJĘ REALIZACJI OPERACJI (NUTS3)


Główna: PL619 MAKROREGION PÓŁNOCNY / REGION KUJAWSKO-POMORSKIE / PODREGION WŁOCŁAWSKI

Dodatkowe: PL214 MAKROREGION POŁUDNIOWY / REGION MAŁOPOLSKIE / PODREGION KRAKOWSKI
PL431 MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI / REGION LUBUSKIE / PODREGION GORZOWSKI

OBSZAR


Chów i dobrostan zwierząt